A BÖLÉNY.

Képtalálatok a következőre: magyar népmesékSzeptemberben, éjjel, vadászatról jőve, Wejér Ábrám pihenőt sem engedett a kéjtől fáradságtól kiállott vendégeknek, megcsendítette a várkastély harangját, megfúvatta a kürtöket:
«tornára!» kiabálták a huszárok, sipogta a komornyik.
A lovardában készen volt a tornára minden. A luszterok ragyogtak, a dámák páholyai fölé
boróka-fenyő baldachint emelének a darabontok, a tölgy asztalokon már édesen-kéken füstölt
a mazsolás puncs...
Az öreg Taroczkay Gergely gróf vezette befelé Perei Krisztinát, az ősz dáma helyet foglalt,
mosolyogva bólintott mindenfelé, aztán stecherjét folyton reszkető kézzel, de folyton folyvást
szeménél tartotta. A dámák, a leányok, az urak betolulván, mélyen meghajoltak előtte, Wejér
Ábrám megcsókolta nénje homlokát és intett a zöldruhás versenymesternek, hogy kezdődhetik.
Apróságokkal kezdték. Szentkereki Pali ezüst tallérokat tartott két ujja között és Wejér Ábrám
hosszucsövű pisztolylyal lövöldözött arra. Kilenczszer kilőtte, tizedszerre szinte elhibázta és
egy kicsit szakitott a Szentkereki körméből. Perei Krisztina deakulum flastromot tett rája,
aztán Pali lőtt tizszer, s talált mind a tizszer.

Képtalálatok a következőre: magyar népmesék

Az asszonyok beszélgettek ezalatt. Ezt már megszokták. Más következék, valóságos torna.
Két mezőségi mágnás fényes pánczélinget öltött, lóra ült s ugy ment egymásnak. Közöttük
Wejér Ábrám lovagló korbácscsal ingerelte egymásra a két paripát, még jobban a két embert.
Rövid nyaka egészen vörös lett azalatt, kicsiny homlokán megdagadtak az erek, verességet
árasztva rövidre nyírt, ősz haja alá.
- Ne hagyd magad, üssed, öld meg...! - kiáltá hol egyik, hol másiknak.
Azok egészen neki tüzesedtek. A mélységes csendben fogcsikorgást és egy galambszivű
mellecske hangos, gyors pihegését lehetett hallani. Perei Krisztina még reszketőbb kézzel
szoritotta szeméhez okuláréja fogantyúját...
Egyszerre mindenki elnevette magát.
Gógé, a czigány peczér állt az ajtóban, kitátott szájjal, felhúzott szemöldökkel, fehéren, mint a
kréta. Valamit akart mondani, de nem tudott, mutatta véresre mart karját, kimarjult kezét,
melyen hiányzott egy ujj.
- Megette... megette... nyögte ki végre nagy kinosan.
*
Egy hajtó - havasi oláh, Harhula nevű - holttestét hozták be az udvarra. Medvére lesett a
radinoti rengetegben, ura parancsából, hogy majd jelentse neki. Nagyon hamar találkozott a
medvével, tüzelnie kellett rája, elhibázta előszörre, aztán meg a megereszkedett puskapor
fogott tüzet. Nagyon megcsúfolta a féreg, nem hagyott rajta emberi ábrázatot...
Ábrám gróf ott hagyta a tornát, kiment megnézni a testet. Két oláh, szintén Harhulák, ott
állottak a halott fölött, kezükben fáklyával. Hidegek voltak, mint a szeptemberi éjjel és az
urnak minden kérdésére csak egy-egy szóval feleltek. Azzal sem törődének, hogy Wejér
lehajol a halott társukhoz és szelíden, gondosan, megigazítja a fejét, szólongatja, mint egy
gyermeket.
3
- Tor lesz? - kérdezte az egyik.
- Hozzátok be, erre! - mondta a gróf.
A testet letakarták egy fekete atlasz szoknyával, melyet Luigi, a komornyik teremtett elő,
aztán bevitték a lovardába. Ott letették a középre, az ur viaszgyertyákat állíttatott melléje, és
őrizetére alabárdost hívott. Azután pópákért küldött a szomszéd falukba, elhozatta mind:
- Huzzátok ki az ágyából, a melyik nem akar.
Csendben várták a papokat. A leányok czitromvizet ittak, a dámák meg az urak csendesen
szörpölgették a forró puncsot. Ábrám gróf leült a nénje mellé és hallgatott.
Jöttek a pópák, hat elvadult arczú, nagy fekete szakállú, szál legény. Misének öltözve, teljes
ornátusban. Megálltak a holttest fölött és énekelték khórusban a halotti éneket.
- Krisztina néném, a keszkenőjét! - szólt Wejér Ábrám és apró, keselyüszemeiben nagy
könnycseppeket morzsolt szét.
*
Hajnal felé elásta Harhula Pétert a másik két Harhula. Még csak három óra volt, hatkor kelni
kell, az urak nem tartották érdemesnek lefeküdni. Ábrám grófnak jó kedve kerekedett megint.
Felöltözködött tetőtől-talpig pánczélba és mérkőzésre hivta a két mezőségi gavallért. Mindjártmindjárt sarokba szoritotta őket és a hogy cselei sikerültek: aczélkaczagása nagy visszhangot
vert az elcsendesedett szálában. Ingerkedett velük, gúnyolta őket, de egyszerre csak szeméhez
kapott: megint arra vette magát a vér, két paripa helyett két tüzes vermet látott.
Elfelejtkezett arról is, hogy asszonyok vannak még itt, hogy Perei Krisztina nénje hallja és
elbődült mint egy bölény. Leszállt a lóról, szégyenkezve, támolyogva, és szó nélkül háló
kamrájába ment.
*
Hat órakor, reggel, Luigi sorra járta a vendégek szobáit; meggyujtotta a gyertyákat, teletömte
elemózsiával a vadásztáskákat. Egy pár percz mulva indult az egész társaság, hajtóstul,
cselédestöl a rengetek felé.
A tüz irányába mentek, hol Wejér Ábrámnak kellett várakozni reájuk, rendes szokása szerint,
mert a gazda mindig serényeb volt vendégeinél.
Ott is találták, a kicsiny vadászával, egy tömzsi parasztgyerekkel együtt. Övig pőrére vetkőzve
ott állt a tűz mellett, a gyermek meg vadászkürtből, forrásvizzel öntözte. Az óriás mell
párolgott, tüzelt, mig környöskörűl dér feküdt az avaron, a tölgyek lombjai vörösre csipve,
fázósan zizegtek.
Tél volt már itten és a fára mászott hajtók látták, hogy a hegyek alja is fehér már. «Hó van!»
Mindannyiuknak különös jó kedvük támadt. Nagyokat húztak a rózsolisos palaczkból, Ábrám
gróf tréfásan magához szorította egycsövű Lazaro Lazariniját és jelt adott a kürtösöknek.
Megindultak lefelé a ritkás erdő avarján. Szólott a kürt, csaholtak a kutyák, a lovak nyerítettek
alant.
A ház ura maradt hátul, a gyerekkel. Minduntalan meg-megállt s oda szólt a gyereknek:
- Kölyök, a vállad! Belé-beléfogódzott, mert tartott attól, hogy elesik. Szemei mindegyre
kápráztak, minduntalan tüzes kerekeket, halmokat, veres fákat látott. Majd egyszerre teljes
sötétség borította el, nem látott semmit.
4
Belefogódzott egy fiatal cserbe és megrázta azt:
- Nem látok, nem látok semmit! - ordítá és vak dühében szinte kitépte a fát.
Alant a völgyben gazdáikra lelt paripák vidáman nyerítettek. Az erdőmester egy sziklahasadékból jelölte a helyeket... az első igazi kürtszó remegtette meg a szeptemberi reggel szűz
csendességét.
És neki le kellett ülni a fa alá, tehetetlenül, mint egy böngészésben kifáradt pulyának.
I.
Még egyszer, - egy napig - látott, azután megvakult egészen. Nem lehetett segíteni rajta, húga
aki udvari dáma volt Bécsben, hiába küldte le a leghíresebb bécsi szemorvost. A látó idegei
sorvadtak el tökéletesen és egy véghetetlen barna tömeg volt körülötte az egész világ, a piros
arczú szelid leányok, a hollófekete szelidíthetetlen paripák, mosolygós mezőségek, elvadult
erdők komor belseje... Mindent, a mit csak szeretett a világon, s mindaz, a mi az övé volt,
azokkal nem bírt, azoknak nem parancsolt többé.
Ébren volt éjszakákon át és nyögött. Perei Krisztina, néhai anyjának özvegyen maradt húga,
néha lejött hozzá a felső traktusból és fölvervén Luigit, bejelentette magát. Együtt töltöttek el
sok álmatlan éjszakát. Az idős dáma leült öcscse ágyának szélére és családjáról való történeteket beszélt el neki. Emlékezett egy asszonyról és kárhoztatta azt, mert rossz vért hozott be a
familiába. Beszélt neki apjáról, annak gyermekkoráról, mely szakasztott olyan volt, mint az
Ábrámé. Elbeszélte neki azt a történetet, melyre Wejér gróf már csak homályosan emlékezett.
A mikor apját, a főispánt a vármegye gyülésén szonika föl akarták konczolni. Egyedül ő, a hét
éves gyerek védte, kicsiny, gála kardját fogván az alispánékra... Elregélte azt is, a mikor apja
először ültette lóra... Négy éves volt, de olyan nagy és erős, mint egy tiz éves gyerek... leesett,
kétszer, háromszor, de nem sirt. Akkor sem sirt, mikor apja megverte olyan kegyetlenül, hogy
szinte összetört belé minden csontja...
A vak ember arcza kiveresedett, a mint az apjától ötven esztendők előtt kapott ütlegekre
gondolt.
- Vad voltál, tüzes voltál, egyszer majd lelőtted a tulajdon édes apádat!
- Igazságtalanul vert meg, most is mondom, igazságtalan volt akkor... mormogta Ábrám,
nénjének kicsiny fehér kezét odanyomva forró homlokához.
Igy virradt rájuk akárhányszor. A mikor álmatlan volt Ábrám, Perei Krisztina mindjárt megérezte, mindjárt ott volt. Jött egészen fehérben. Abban a hálóköntösben, melyben urát fogadta,
de haja, de arcza egészén olyan volt már mint a milyen rajta a hollandus vászon. És az egész
várban nem emlékezett rája másmilyennek senki... Csak Luigi, a komornyik emlegette, hogy
ezelőtt húsz évvel még nagyon szeretett kártyázni.
Most is egy nap, hogy öcscsét mulattassa, előhozakodott a pohárszékből valami régi kártyákkal. De csak némely figurákat ismert már. Abbanhagyták és beszélgettek. Néha mindennap,
néha meg egy hétig sem látták egymást. Ábrám egyre aludt. Sosem ivott bort, de most sokat és
különösen nehéz fajtákat ivott, hogy elkábítsa magát. Egyszer oszt azt is abban kellett hagynia,
az ital nem bírt többé vele, ihatta kupástól, nem érezte meg.
Tél jött. A völgybe vezető utakat egészen elállotta a hó. Sem a faluba, sem a várba nem szállt
még egy idegen madár sem. Ragyogó, világos, csendes éjszaka volt az, a mi leszállt reájuk. A
verebek potyogtak lefelé az ereszről, a komondorok behúzódtak a szinekbe. Nem járt sehol
senki.
5
Ábrám kiült az erkélyre és belémeredt a fehérségbe, hátha megérzi vagy egyszer ha csak
egyetlen csillanását. Hallgatta, nem nyikorog-e valamely szekér, nem ugat-e tulnan a falu felől
valami idetévedt ordas... Egyszer mintha hallotta volna a jól ismert vonítást, kiabált a puskája
után. Virág, az egyik czigánypeczér kihozta neki a híres Lazaro Lazarinit.
- Tessék!
Ábrám gróf leejtette kezéből a fegyvert és ráordított a czigányra:
- Mit vihogsz, gazember!
Meg akarta csapatni. Voltak napjai, a mikor mindenkit meg akart veretni. Ide legközelebb eső
faluját, a verbéniaiakat, kiket tiz, esztendővel hamarabb szabaditott föl az általános fölszabaditás ideje előtt, de kiket még most is jobbágyainak nézett. Kik még mind az ő földjét szántották, erdejét tüzelték, zsarnokságát nyögték. Ezt a fél székely, fél oláh keveréket, kik között
- csudálatraméltó - nem egy legény hasonlitott reá. Olyan nagy fejüek, olyan sűrű hajuak szögletes, Hephaistos mellüek voltak mint ő. Reményteljes állapotban levő szép fekete asszonyok
álmodtak tán róla, a mindenható urról, kinek nem sok szavába került volna, hogy fölelevenitse
egy elévült jogát, a jus primaeről... A mi néha tán eszébe is jutott Ábrámnak...
Verni, ütni, ölni. Ádáz vérének vér után való vágyakozása talán sohasem volt olyan erős, mint
most, a mikor a csinyt tevő béres is elfutott előle. Dühvel és utálattal töltötte el tehetetlensége
és szerette volna szemeit kivájni, mert nem tudott az meglátni még csak egy pusztát sem abból
a temérdek hóból, mely vadászlovak patái alatt nyikorog, vad vértől piros most mindenfelé...
II.
A tél mind erősebb lett. A hó megfagyott, még az árkokban is úgy összeállott, hogy megbírta a
szekeret. Jöttek a kis-páli várhoz az urak, régi czimborák. De a kapuk be voltak zárva
mindenfelől, hiába zörgetének. Ábrám nem bocsátott be senkit, még Perei Krisztinát is
elküldte Kolozsvárra, szinházba, mint ilyenkor rendesen. A magányosság, még egy kissé
hűtötte vérét, nem volt kivel mérkőznie, kivel zsarnokoskodnia, kivel - nagylelküsködnie. A
számtartót, a belső tiszteket is bekergette a falubéli kastélyba, nem maradt itt némi cselédségen, néhány lovászon, Luigin és a kis vadászgyereken kivűl senki.
A felső traktusban egyedül lakott a Perei Krisztina kisasszonya, egy húsz éves, csendes, satnya
leány, a kit Penészvirágnak hívott itt mindenki. Most ezzel együtt költötték el az estebédet,
szótlanul, komoran. A lány ugyszólván még lélekzeni se mert és egyszer, a mikor véletlenül
megfogta a vak ember kezét, a félelemtől elfakadt sirva. Ábrám gróf a sirástól forró kis arczot
magához vonta és hosszan, hevesen odaszorította arczához, mormogván mellé egy pár szives
szót...
Aztán nem ettek többet együtt.
Ábrám egészen bebujt odujába. Most már csak Pétert a vadászgyereket türte meg maga
mellett. Ezt költötte föl éjjel, baraczkot mérve a csontos, nagy fejére, mely szakasztott olyan
formájú volt, mint az övé. De a gyerek, a mikor csak szerét ejthette, elszökdösött mellőle,
kiment madarászni, vagy veréb-göbecscsel lőni össze-vissza mindenre. Baja volt vele, pedig a
kis paraszt úgy rettegett hangjától, mint menydörgéstől városi gyerekek.
Néha úgy bánt vele, mintha tulajdon gyermeke lett volna. Tanította parancsolni, pipázni,
uszitotta a cselédleányokra.
6
Éjjel - többször is - lovat nyergeltetett neki a lovardában. Meggyujtatta a lámpákat, befüttette
a nagy bólyai kemenczéket. Aztán a terem közepére állva, biztatta a gyerek paripáját,
csattantott a nyelvével, pattintott ostorával...
Egyszer-egyszer, a mikor Péter lebukott és nagyokat nyögött, nevetett is. És ráült a megvadult
ménre maga, de hiába köttette magát a lóhoz, mint egy gyermek, leesett és a ló elragadt vele,
vonszolván maga után ki az udvarba.
Összetörte egészen. Le kellett fektetni. Penészvirágot lehivatták, az etette. Egészen ellágyult
és hagyta magát pólyáztatni, beczéztetni, mint lázbeteg kis lány. Egész estén át fogta a
kisasszony kezét. Egyszer-egyszer beszédbe is ereszkedett vele. Megkérdezte:
- Úgy-e maga kicsi Penészvirág most mosolyog?
- Igen, hogy tetszik tudni?
- Úgy érezem. - Nem fél már tőlem, mi?
- Nem.
- Nem is szomoru?
- Nem, miért lennék az?
- Mert itt nincsenek férfiak?
- Hát a gróf ur?
- Én?
Ábrám elhallgatott, majd kevés vártatva beszélte a leánynak, hogy is ragadt ő itten. Olyan
bőbeszédű lett, mint egy poéta. Apró részleteket, humoros, szines apróságokat mondott el
arról a napról, a mikor szinészeit kiverte a házból. Nem akartak tanulni, mindig csak ettek
volna, olyan kövérekké lettek, mint egy hörcsög...
- Csak maga maradt itt kicsi Penészvirág. Magát is ki akartam dobni, de tél volt, a primadonna
könyörgött, hadd maradjon itt... hát itt maradt... Az apja egyszer másszor még eljött, egy tiszt,
jólövő, morva.
A leány csendesen, édesdeden sirt. Ábrám megszorította a kezét, szinte vért facsart belőle. De
aztán nem szólt többet hozzá, aludni küldte.
Egész éjjel jó kedve volt. Többször megijesztette a kis Pétert, olyant kaczagott. Reggelre
fölkelt, nem volt semmi baja. Beküldött sebten Torda-Ditróra papért s másnap ennek némi
ellenállása után összeeskettette magát Penészvirággal.
III.
Februárius negyedikén ujra nagy hó esett. Reggel kezdte és hullt az egész éjszakán át. Ábrám
gróf éjjelre mindig nyitott ablakán keresztül jól hallotta a pelyhek melancholikus zenéjét és
szive olyan hangosan, különösen dobogott; hogy nem tudott többé hanyatt feküdni, fölkelt és
kezét kidugta az ablakon.
Nem is pelyhek, teljes, nagy, puha tollak estek a tenyerére. Olyan hó volt ez, mint a milyen
nem esik a világon sehol, csak erre az erdélyi havasok fölött. Nem is havazás ez többé, mert az
egész levegő-ég egy hó, a föld felett s az ég között egy fehér, puha, sűrű, de könnyü elementum foglalja a levegő helyét. Mintha a világ ujonnan formálódnék, mintha a föld egyszerre más
7
plánéta lenne... És mintha ez a különös állapot, ez a szomoru, félelmes, édes muzsika meg nem
szünnék soha.
- Nagy hó, finom nagy hó! - mormogta magában a vak ur és odaült az ablakhoz, hogy jobban
hallja, mint muzsikál az éjben neki egész operákat, regéseket, hősit, fényeset...
Milyen gyönyör hallgatni is ezt az ezüst éjszakát, hát még belemerülni testestől, lelkestől,
nekiindulni a fehér végtelenségnek, a puha hullámokon, fekete vadat űzve. Menni, csak menni
loholni előre, sziklán föl, sziklán le, kis hegyi lóval szügyig merülni a havas szakadékba... Nem
aludni, nem enni, csak be, be a rengetegbe!
A várkastély körül ötvenezer hold erdő terült el. Minden szál fa benne - Ábrám grófé. Tavaly
ilyenkor harmincz napig vadászott benne és nem lelte végét. Pedig erőnek-erejével végére
akart járni... Kidőlt mellőle mindenki, az urak a hidegtől feketére égett ábrázattal átszöktek
tőle, előle Moldovába. Maga is, a fagytól, olyan ábrázattal, mint az ében, visszatért a
harminczegyedik napon.
Most ez jutott eszébe és haragudott magára. Ez egyszer ki kellett volna magát tombolnia, nem
megfutnia gyáván, inkább meghalni, ott fagyni a hóban, pakulár lelt volna a holt testére és
nem tudta volna, hogy kicsoda. Elásta volna, esett gödölyék mellé.
Megborzongott, a hó befujt az ablakon. Meghalni, nem. Tehetetlenül feküdni, nem parancsolni
önmagával, tűrni a mint vele, fölötte csinálják a hókusz-pókuszt. Meghalni, elesni, olyan
tehetetlenül, mint egy vén ló, a ki teleette magát friss luczernával.
Ilyen rettentő düh soha sem fogta el még állapota ellen. Fogait csikorgatta az éjben és szerette
volna megrázni a kastély oszlopait, hogy fölötte összerogyjék az, és vele eltemessen mindent.
De a harmadik szobából, a nyitott ajtón át a kis Penészvirágnak, az asszonynak egészséges,
édesded lélekzése hallatszott be. Úgy aludt, mint egy gyermek, mig a pitvarból izgatott és
hangos, férfias lélekzetvétellel szunnyadt a kis Péter. Néha álmában szólt is egyet-egyet,
kutyát, lovat szólingatott, kergette a vizslát a vadtól «csiba te!»
«Az éjjelt érzi!» - susogta Ábrám és hirtelen gondolva valamit, rányitotta az ajtót. A gyerek
nyomban fölébredt és fölült vaczkán.
- Öltözz! - szólt Ábrám.
A gyerek magára kapta a bekecsét.
- Megyek valahová?
- Együtt megyünk. Húzz csizmát is. Menj ki, nyergeld fel Muczit meg Barabolyt. De ne verj
föl senkit. A fegyver-szálából hozzad ki a Lazarinomat, vadászkést is hozz, magadnak
fegyvert, de nem göbecscsel hordót. Férfifegyvert, birod?
- Birom, hová megyünk?
- Ki. Nem szünik a hó, nézzed?
- Szűnik, mindjárt eláll. Hajnalra nem lesz.
- Ne beszélgess. Igyekezzél. Egy, kettő.
... Megindultak a Korabgyia felé. A hátsó ajtón mentek ki, hogy a kapus meg ne tudja.
Valósággal szöktek, s az úgy tetszett a gyereknek, hogy szeretett volna nevetni. De nem mert,
nem merészelt urára se nézni, a ki mereven, de bizonytalanul ült a kis hegyi lovon. Erősen
fogta a kantárt és szorosan a gyermekhez tartotta magát:
- Vigyázz rám, ha Baraboly észre nem vesz valami bajt, te figyelj, szólj. Világos van?
8
- Akár nappal. Merre menjünk.
- Neki egyenesen a Korabgyiának. A bánya felé, a forráson túl, be a fenyvesbe. Jártál már ott?
- Nem, de megtudom. Messzebb van, mint a nyárfák?
- Messzebb. Három óra, de sietnünk kell, hogy ott legyünk pirkadás előtt.
Serényen poroszkált alattuk a két kis ló. Nem esett velük semmi baj, Ábrám és még inkább
lova tudta erre az utat. Ritkás erdőkön mentek keresztül. Halott vidéken, a hol még csak egy
sármány se mutatkozott. Csak a hol a fenyvesek kezdődtek, ott látott a gyerek valami mozgó
vörösséget.
- Róka! róka! kiáltá.
Nem szabadott reája lőnie.
- Majd benn a Korabgyiában! - szólt Wejér Ábrám egészen szeliden.
Ott akart űzni még egyszer vadat. Oda vágyott, annyi tűzzel, olyan éhséggel, hogy ettől az
érzéstől alig tudott lélekzeni is.
- Oda, oda, siessünk.
Beértek a fenyvesekbe. A lovakat itt kellett hagyniok, bekötötték egy összeboruló fenyőpadmaly alá. A rövidebb, de a nehezebb út most következék. Kúszniok, mászniok, kapaszkodniok kellett. A vak ember egészen összevérezte magát, lélekzete is elfogyott, minduntalan
kérdezte a gyereket, nincs-e itt mély?
- Nincs, nincs, csak ne tessék félni.
Nem félt, de a félelemnél egy sokkalta kegyetlenebb érzés kapta karmai közé. Fölfelé igyekezvén, úgy érezte, mintha egy rettentő mélységbe zuhanna lefelé, de nem egyenest, hanem hol
erre, hol arra dobódva. És ez alatt egyre vérzett, minden pillanatban megütötte fejét, hogy
szinte elszédült bele. A gyerek, mint egy mókus, úgy mászott előtte. Néha lenyújtotta feléje
kezét s neki belé kellett fogódzkodnia.
Fölértek. Benn voltak a rengetekben. Megállhattak egyenesen. Pihenni, mindketten odatámaszkodtak egy fához. Perczekig nem tettek egyebet, csak lélekzettek. Előbb jól kellett
lakniok ezzel az élettel itt, csak azután ocsudtak föl.
Már reggel volt. A sötét luczfenyők alatt világított a hó. Az erdő mélyében végig-végig rezgett
a napnak egy erővel betolakodott szilánkja. Elhullajtott aranyszögek ebben az óriási kriptában,
holott örökös szomoru zsolozsmákat, fájdalmas halotti énekeket zizegtek a fehéren mumifikált
tű-lombok. Egy végtelen halotti mise, amelyben a nagy, kinőtt fenyvek celebráltak, a törpe,
koldus, kopott kis fák ministráltak. - Folytonos orgonazúgás, mely, ha elállt egy pillanatra, ujra
kitört nagyobb erővel, olyan forte, szinte beleszakadt az ég.
- Megfuladok, vágd szét a bekecsem gallérját! - nyögte Wejér Ábrám, szédülve a kéjtől,
fájdalomtól.
A gyerek megcselekedte a parancsot. A vak ember bele fogódzkodott a kezébe:
- Vigy beljebb, valami tisztásra.
Elvezette.
- Állíts egy nagy, széles törzsű fához. Add kezembe a fegyvert. Vadászni akarok.
A gyerek odaállította, maga pedig odahuzódott egy száraz törzs mellé és vizsgálgatta a fák
koronáit.
9
Ábrám kezébe fogta fegyverét és kereste rajta a kakast. Keze most fázott, nem találta. Ingerülten akasztotta vállára:
- Nem látsz valami nyomot?
A gyerek elszaladt körülnézni, majdnem egy negyedóráig volt oda.
- De, róka- meg medvenyomot.
- Bizonyos vagy benne?
- Bizonyos.
- Nem félsz?
- Nem.
- Mit fogsz tenni, ha jönnek?
- Lelövöm.
- Majd csak én.
A vak ember ujra kezébe fogta a fegyvert, figyelt, hallgatódzott olyan szenvedélylyel, hogy
arcza szinte eltorzult bele! Visszafojtotta lélekzetét is, hogy jobban halljon.
Hallott. A rengeteg megmozdult, a halotti kórus fölött diadalmaskodott az élet. Mindenfelé
megmozdultak a vadak, ordasok jönnek csapatostúl, medve topog magányosan, maga alá törve
tűlevelű cserjéket... Még olyan vadak is, melyek nem tanyázhatnak itt, most el ide tévedének.
A makkosból erre bujkál a rőt-vad és éles röffentésének karéneke hangzik... Rüggyent a
szarvas-ünő... Fölötte fajdkakas szól, császármadár hullatja fölülről a havat...
És most mind e zaj egyszerre elfül. Hatalmas bőgés remegteti meg a végtelen, a visszhangos
kriptát. A vak ember arczán kiüt a verejték, fejét odaszoritja a fához, világtalan szemeit tágra
nyitja, kezével reszketve keresi fegyverének kakasát és suttogja magának:
- A bölény, ez a bölény!
Az utolsó bölény, melyet negyven évvel ezelőtt itt ejtett el apja, nem pusztult el, itt van,
csörtet feléje rettentő robogással. Nekivadulva jön, mindjárt itt lesz a királyi vad, az első, a
legnemesebb, a legerősebb, melyet ősei dárdával, buzogánynyal űztek, mert golyó nem fogta...
A kihalt vadkirály, melynek fajtája ez országban elpusztult egészen, nincs már talán csak egy,
az utolsó...
- Hallod, a bölény! - suttogá Ábrám.
A gyerek nem értette, nem hallott semmit.
Wejér Ábrám hallgatta tovább, mint közeledik feléje, már látnia is kellene, már biztosan
feketéllik... Jön, eltiporja a rettenet.
Fölkapta fegyverét és lőtt a levegőbe.
A durranástól kijózanodott. Kietlen csend, egy feketeség volt körülötte. Sóhajtottak a fák,
miserere deit zizegtek a lombok. Kripta volt ez, semmi élet sehol.
Egészen magához tért:
- Nincs itten semmi, gyerünk!
- Várnunk kellene, méltsás uram, valamit hallok, mintha ordas söprené farkával a havat...
10
Vártak egy kissé. A vak ember szótlanul meredt maga elé, a gyerek izgatottan mászkált a
hóban. Egy félóra is eltelt igyen. Zaj hallatszott, megint elhallszott. A szellő is megállt szinte
egy perczre.
Ebben a halotti csendben egyszerre megszólalt Wejér Ábrám. Rekedten beszélt, majd hirtelen
olyan érczczel, hogy Péter megrémült belé.
- Kölyök, haza tudsz-e menni innen magadban?
- Haza.
- Jól van, derék gyerek vagy, állj velem szembe. Vagy tiz lépésnyire, ne nagyon távol.
A gyerek oda állott, Ábrám folytatá:
- Ne félj semmitől, nem lesz semmi bajod. Erősen meg van töltve a puskád?
- Meg! - motyogta a gyerek reszkető szájjal.
- Derék gyerek vagy, nem félsz. Nem szabad sohasem félned. Magyar vagy: tudsz-e egy
zsoltárt? Mondd.
Péter mondta.
Ábrám gróf lehajtott fejjel hallgatta, majd ránditott egyet vállain, egészen kiegyenesedett,
kigombolta mellén a bekecset, hogy meztelen melle látszott és szólt:
- Vigyázz reám. Számolni fogok: egy, kettő, három. A mikor a hármat mondom, már czéloztál
és lősz ide, de nem máshová, vigyázz!
A gyerek alig tudott már lábán állani. Kitörte a hideg, lázban volt egészen, szeretett volna
elfutni, de nem tudott. Büvölet tartotta itt e tehetetlenül is óriás hatalmu emberrel, ezzel a
királyi vadak legutolsójával, kinek világtalan szeme is jobban tudott parancsolni, mint sok ép
tekintete...
Ott álltak egymással szemben. A gróf meztelen mellén szíve helyére mutatva, a gyerek
dideregve tartván kezében puskáját.
- Vigyázz! - kiáltá Ábrám. Emeld föl a puskát, czélozz.
A gyerek eszméletét vesztve, fölemelte fegyverét, nagy, csontos fejéhez, ahhoz a fejhez, mely
kicsiben tökéletes mása volt annak a hatalmas főnek, mely ijesztően, parancsolólag bűvölettel
meresztette rá szemeit...
- Egy... hangzott érczesen.
- Kettő...
Mintha e pillanatban a gyerek láza egyszerre elmult volna. Egy másik láz kerekedett föléje. Az
a vad tűz, melyet egy házasságot törő nagy ur lopott be az ő paraszti vérébe. A pusztitás, az
öldöklés, a hősiesség, az akarat, a vér után való vágyakozás forró vágya... Keze nem reszketett
többé, izmai megfeszültek, szeme megvilágosodott, czélzott és mikor a «három» felhangzott,
annak második szótagja beleveszett egy durranásba - és abba a zajba, melyet egy hatalmas test
zuhanása okozott a szűzi csendességben.

0 Megjegyzések