A HALOTT.

Képtalálatok a következőre: magyar népmesékKilencz óra felé, este kaptam a sürgönyt, hogy bátyám meghalt és hajnali három órakor már
ott voltam a halottas ház előtt.
Tél eleje volt, a mikor a hajnal-éjszaka amolyan sem nem sötét, sem nem világos, de azért
kellemetlenebb, mint a legcsikorgóbb csillagtalan deczemberi éjjel.
Hiába csengettem, nem nyitották ki a halottas ház ajtaját, meg kellett koczogtatni azt az
ablakot, melyen - a tábla hasadékán át - egy vékony világos vonal jelentette, hogy ott ébren
vannak.
A kinyilt ablak előtt egy halottvirrasztó öreg zsidó ősz feje jelent meg. Álmában zavarhattam,
mert morózus volt, kijelentette; hogy az egész család alszik, holnap lesz a temetés, menjek
hotelbe. Hanem ezenközben megpillantotta a hintót, mely a vasuttól ide hozott és megkérdezvén: «mikor jöttem?» bebocsátott.
A családhoz csakugyan nem lehetett bemenni, a gyerekek szobája sötét, a legidősebb leány
szobájában égett valami olajmécses a szekrényen; sárga világossága a húgom arczára feküdött.
Behunyott szemekkel, de bizonynyal álmatlanul feküdt ott a szegény leány s a mikor
elmentem mellette, a zajra felnyitotta szemeit, de egy pillanat mulva lecsukta ujra.
Még a gyermekek szobáján kellett átmennem, hogy a halotthoz jussak. És ott az öreg virrasztó
köhögése fölverte a legkisebb fiút, a ki felült ágyában, engem felismert s azt kérdezte:
«hoztam-e valamit?» És mert nem feleltem neki, lassan pityeregni kezdett, de két percz
mulván már aludt.
I.
Ott feküdt előttem a halott bátyám. A mi ritusunk szerint a földön, teste fekete takaróval
leterítve, sötétben. A feje fölött gyertyák égtek csendesen, mozdulatlan lánggal.
Nem szégyellem bevallani, hogy a metsző fájdalom daczára észre tudtam venni egy pár
külsőséget. Valamelyik kis leány babája ott feküdt a sarokban. Tegnap még itt játszhatott a
beteg szobájában, itt feledte és azóta nem vették észre. Egy nagy légy zümmögött az
ablaktáblán, ki akart szállani az utczára vagy fel akart mászni az üvegen... A halottvirrasztók
befüstölték a szobát és most égő pipájukat dugdosták előlem.
Ezek a sajátságos megfigyelések csak egy pillanatig tartottak, aztán nem láttam semmit, csak a
halottat.
Leültem egy székre, egészen közel hozzá és néztem arczát, melynek vonásait nem változtatta
meg a halál. Ugyanaz a jóságos arcz a régi naiv, majdnem gyermekes ajk, a barátságos kicsiny,
de derült homlok, mely alatt rossz gondolat, vagy eszme nem fogamzott meg soha. Csak
kicsiny gondok azokért, a kiket szeretett és egyszerü gondolatok, melyek egy tiszta, de kicsiny
eszü embert foglalkoztatnak: hogy lehessen egy kis vagyont szerezni, egy kis fekvőséget,
házat, és hogy a gyermekeknek legyen becsületes pályája és valami vagyona is, ezt a pályát
megkezdeni. A leányok jóravaló férfihez menjenek nőül, a ki el is tudja őket tartani...
Ezek a gondok ott ültek most is a halott arczán és a sárgafényü vonásokból szomoruan
világoltak felém. Éreztem, tudtam, hogy megvannak, de erő nélkül. És ez az érzés jobban
átjárt, inkább szivembe nyillalott, mint az a tudás, hogy az az ember, a ki velem egy vér, kinek
18
élete és alakja össze van fonódva az én életem és alakommal: eltünik látóhatáromról, nincsen
többé. Úgy vélem, hazudnak azok az emberek, kik megállnak a szeretett kihült teteme fölött és
igy szólnak: rettenetes, hogy nem vagy többé!
Ez a fogalom felfoghatatlan volt nekem, akármennyire kinoztam is magamat vele. Hiába
néztem az arczot, a mely szinte megkövült volt, hiába idéztem fel ama alakokat, a kiket
szerettem, mégis eltüntek szemeim elől mindörökre. Sanyargatni vágytam eszem és szivem,
zokogni szerettem volna, a legnagyobb fájdalmat és borzalmat felidézni, a mi csak alaktalan
masszáival imbolyog az emberek fölött. Imádkozni nem tudok, hát szenvedéssel akartam
áldozni a halottnak - mindhiába.
A mit igy elértem, csak az volt, hogy lassan-lassan elvesztettem - magamat. Érzékeim épek, de
öntudatosságom meggyengül és egyszerre ugy látom, hogy a földön fekszem kiteritve, holtan.
Az élettelen test, az erő nélküli gondolat, itt a földön én vagyok. Az én arczom, az én testem,
egészen én, csakhogy egy oly élet után, melyről nem tudok magamnak pontosan számot adni.
Mi történt velem addig, a mig megőszültem? Mind ama tervek, sejtelmek, álmok melyeket
ébren és álomban a jövendőről álmodtam, gondoltam: egygyé olvadva feléledtek lelkemben.
Ime ezt éltem át, a mig ide jutottam. De családom, gyermekeim? Egész világosan láttam
különös, de kedves arczukat, a kik az én véremből eredtenek.
A fantasztikus gondolatok rohantak velem tovább. A hasonlóság, mely bátyám és köztem az
életben is nagy volt, most egyszerre csodálatosan megnövekedett és egészen suggerált. Nem
tudtam tekintetemet elvonni a halottról - magamról. Mondhatatlan kín fosztott meg akaratomtól. Mintha valami feneketlen mélységbe zuhantam volna alá.
Az egyik öreg zsidó végre megsokalhatta ezt az elmerülést és megérinté a vállamat:
- Nem szabad így nézni... ez bűn... jöjjön imádkozni.
Hanem az öreg még sem igen ragaszkodott az imádkoztatáshoz, inkább beszélgetni akart.
Megkinált pálinkával, megkérdezte, mi vagyok és mennyit keresek havonta? Aztán bátyám
anyagi ügyeiről kérdezősködött: «volt-e biztositva?»
Helyeselte, hogy a megboldogult ezt nem cselekedte. És egész fanatizmusával kikelt azok
ellen, a kik megszentségtelenítik a halált, mert üzlettel kötik össze.
- Az Isten - mondá - gondoskodik arról, hogy az özvegyek meg az árvák ne legyenek
koldusok. Az bűn, nem bizni a Bizodalomban.
És a vén fatalista - mintha csak az ó-kor valamely feltámadt alakja volna - hosszú példálózgatások után valami történetet beszélt el nekem egy meghalt férjről és egy itt élő asszonyról.
Megpróbálom rendet hozni az elbeszélés kaoszába és leirni ugy, a mint a halottas szobában, a
zord és sajátságos környezetben előttem kibővült, élt, megelevenedett a modern szomorújáték.
II.
Két hónapig siratta férjét az asszony, azután szólt:
- Lássuk, miből fogunk megélni!
Végig nézte férje iratait és mindjárt a fiókban felül rátalált a biztositási kötvényre.
A kötvény ötvenezer forintról szólott és két év előttről kelt, tehát akkorról, a mikor anyagi
romlásuk még nem kezdődött.
19
Az asszony egész világosan emlékezett még arra a napra. A biztositási intézet orvosa jött
megvizsgálni férjét és egészségesnek találta. A férj még tréfálkozott is:
- Mégis van valami bajom doktor... itt, itt! és oldalzsebére mutatott. Irjon ellene reczeptet:
százezer forint...
Nevettek. A férfi szólott tréfásan...
- No asszony, most egyszerre gazdag lennél, ha meghalnék egy kicsinyt... ötvenezer forint! A
gyerekeknek is juttatnál belőle tiz-tizet, maradna még harmincz. Milyen pompás parthie volnál
ujra...
Az asszony méltatlankodva fordult el, hanem akárhogyan is haragudott a csinizmusért: szivébe
valami sajátságos érzés nyillalott. Egy érzés, melynek nyomán egy másik férfi képe és egy uj
élet homályos gondolata támadt fel. Mindez csak egy pillanatig élt, aztán nem is ébredt fel
többé azalatt a két esztendő alatt, amig együtt éltek.
Pedig az ötvenezer forintos biztositás sok gondot okozott nekik. A férj alig tudta fizetni a
köteles részleteket. Anyagi viszonyai mindegyre romlottak, az utolsó esztendőben megtörtént
nem egyszer, hogy délben még nem volt pénz húsra. A férfi mindegyre apró kölcsönök után
szaladgált, nagyra már reménye sem lehetett.
Régi találékonysága tökéletesen elhagyta. Csak sóhajtozni tudott; és mint valami bűnös, úgy
csókolta a felesége kezét. A gyermekeire rá sem mert nézni.
Az utolsó hónapban, isten tudja honnan szerezte azt a summát, melylyel a biztositási részletet
kellett törlesztenie. Végre is kiteremtette, sőt a mikor haza hozta a szelvényt, még jó kedve is
volt.
És a mi kis pénze maradt, azon felment Budapestre, «valami dolog után nézni.»
A dolog a mi után nézett, az volt, hogy hotelbeli lakásán főbe lőtte magát.
Miért? azt nem mondta meg senkinek, nem irta meg sehol. Az okát mégis bizonyosra vette
mindenki. A törvényszék ép az nap mondta ellene ki a csődöt, vagyona nem volt, passzivája
sok, nem akart becstelenül tovább élni.
Az asszony, a mikor az értesitést vette, a férj már kint feküdt a kerepesi temetőben. Mégis
felment, imádkozott a friss sirnál, aztán visszatért két kis gyereke mellé - sirni.
Két hónap után könnyei elfogytak, rémülete, fájdalma eltompult, az életre gondolt.
Friss volt és fiatal. A férjébe nem volt szerelmes soha, úgy ment hozzá, mint a fajtájabeli
lányok szoktak.
Apja s anyja mondta:
- Derék ember, el fog tartani. Jó dolgod lesz mellette, a pénzt a kezébe lehet adni.
Hozzá adták, hát hozzá ment, daczára hogy egy kissé ügyetlennek találta. Ennél jobban
zavarta az, hogy még rövidruhás lány korában ő is szeretett valakit. De az nagyon fiatal volt
még. És a mikorra készen lesz, ő már vén lány. Az is igaz, hogy egy kissé fura volt neki
feleségévé lenni egy olyan embernek, a kit egy hónap előtt látott először, de belátta, hogy ez
már így van, nem lehet várni egy valakire, a ki szerelmes lesz belé. Isten tudja, mikor jön az,
ha eljön-e, és ha el: hozzáadják-e, lesz-e benne kellő garanczia?
Egy kissé rosszul érezte magát az esküvőn, de aztán egészen jól - egy évig. Reggel is
olvashatott az ágyban - otthon takarítania is kellett - nyáron a Salzkammergutban volt, télen
egy párszor theát adtak. Cselédje volt kettő. A férje figyelmes, hű és munkás.
20
Csak néha fogta el valami sajátságos unalom. Majd valami vágyakozás ismeretlen érzések
után. A lelke éhezett valamire, de maga se tudta, mi az.
Aztán egy kis gyermeke született és annak a sirása elnyomta azt a sajátságos titokzatos
zsongást, mely néha-néha fölébredt elaltatott szive mélyén.
Még egy gyermek. Anyagi gondok.
Egészen megszokta a férjét. Nagyon ritkán támadt fel benne a titokzatos vágyakozás. Alig
beszél idegen férfiakkal. Egyszer, kétszer mindösszesen.
Az élet - melybe a szülők juttatták - egészen természetszerü kezd előtte lenni, a mikor hirtelen
megszakad. A férfi, a kit úgy megszokott már, mint magát, erőszakosan elválik tőle, a
becstelenség elől a halálba menekül és őt ott hagyja özvegyen, de gazdagon.
Az özvegy magához vette a kötvényt és maga ment fel a fővárosba a pénzért.
Kupé ablakában ülve, tavaszszal, a mikor az útat mindenfelé virágzó gyümölcsfák szegélyezik:
nem foglalkozott többé a halállal. Kezdetben egy kissé félénken ugyan, de végre is jelentkezett
benne az élet friss ösztöne.
- Élni kell, ha itt maradtam.
Aztán:
- Szép élni, élni jó!
Végül:
- Nem akarhatta ő sem, hogy elássam magam elevenen!
Mennél jobban közeledett a vonat Budapesthez, annál hangosabb lett ez a vágyakozó
fölkiáltás: élni, élni!
Ott volt végre az intézetben. Némi nehézségek után fölvette a biztositott összeget is - és
mehetett haza gyermekei közé.
De délután volt, és ha most ül gőzösre, csak éjszaka ér haza. Hát elhalasztotta útját reggelig. A
délutánt majd csak eltölti valahogy; egy szegény rokona van itt az Erzsébetvárosban, elmegy,
visz neki egy kis pénzt, valami édességet a gyermekeknek.
Elébb kocsira akart ülni, de aztán meggondolta a dolgot: olyan szép verőfényes, tavaszi nap
van! Gyalog indult neki a külvárosnak.
Sehol sem találkozott semmi ismerőssel. Gyászruhája, friss piros arcza fel-feltünt egy-egy járókelőnek. Ezek a kiváncsi tekintetek egy kissé melegitették. Ő a tavaszi napot okolta és átment
egy kis utczába, a hol nem volt napsütés.
Lassan, alig gondolva valamire, haladt előre. Egyszer valami férfit látott, a ki hasonlított az
elhalt férjre: megdöbbent és ezuttal már erőszakos módon szabadította meg magát a halott
emlékétől. De útközben is többször gondolt arra, hogy az «jó és derék ember volt». Valami
babonás kötelességérzet parancsolta neki, hogy ezt minél többször elgondolja.
Végre is nyomát vesztette ennek a gondolatnak és a gyerekeire, ruhákra, egy vásárolandó új
butor-garniturára, pénze befektetésére gondolt és ezen a nyomokon végre eljutott oda, hogy
ujra feltámadt benne a régi titokzatos érzés.
Vágyakozott az új életre.
21
Egy utczasarokhoz ért és ott hirtelen valami jutott az eszébe. Beült egy bérkocsiba és az
Erzsébetvárossal ellenkező irányba hajtatott. A belvárosban megállt egy ház előtt és az ott
ácsorgó hordárt beküldte a házmesterhez, hogy egy lakásczímet megtudjon.
A mit kivánt, megtudta. A házmester megmondta, hol lakik az az orvosnövendék a ki két
évvel ezelőtt itt lakott.
Az özvegy nem találta otthon azt, a kit keresett. Izgatott lett, most már ellenállhatlan
vágyakozás fogta el: találkoznia kell vele akárhogyan is.
Este felé felment újra és szemben állott az egyetlen fiatal emberrel, a kit valaha szeretett.
Nem is köszöntek egymásnak, némán szorítottak kezet. Az asszony leült az egyetlen székre és
felvette arczáról a fekete fátyolt. A férfi sovány és sápadt ember - előtte állott az asztalhoz
támaszkodva. Tán két percz is elmult addig, mig megszólalt.
- Tudom - mondá halkan.
- Jó és becsületes ember volt! - szólt az asszony, mintha csak egy beemlézett imádság
refrainjét mondaná.
Aztán a mikor felócsudott, egy kissé önigazolásul hebegett valamit:
- Régen hallottam magáról... A régi barátság, meg akartam nézni...
Régi szerelmükről nem szólt egyikéjük sem. Talán öntudatlanul az elhunyt emlékét akarták
kimélni?
Kezdetben alig tudták, mit beszéljenek egymással. Végre is az asszonyban érett meg a sürgető
vágyakozás: megtudni, megnyerni, most, azonnal, mindent.
- Azért jöttem - mondá kevés zavarral - hogy leszek a felesége, ha szeretni fogja a gyermekeket...
És őszinte szóval megmagyarázott mindent a férfinak. Megmondta, hogy férje gondoskodásából gazdag lett, nem lesz kénytelen a férfi összekoldulni a vizsgapénzt. És itt hagyhatja ezt a
várost, a hol csak a küzdelmekben és a nyomoruságban volt része.
Megértették egymást és nedves szemeikben kigyulladt a régi szerelem tüze. Ha szivükön mult
volna, elmennek mindjárt most:
- De az asszony szólt: hat hónap mulva.
- Hat hónap mulva! - ismételte a férfi és megcsókolta a fekete kesztyüs kezet.
De arczon nem csókolták egymást. Forró ajkaik előtt, mintha valami hideg tárgy állott volna.
És édes lázukat egy-egy pillanatra hideg borzongás váltotta fel.
Hirtelen váltak el egymástól. Az asszonynak csak a lépcsőházban jutott az eszébe:
- Reggel, holnap, megyek haza. A vasútnál látom!
Aztán - úgyszólván - elszaladt haza. Alig várta, hogy egyedül legyen; feküdni, pihenni akart,
az izgalom egészen elgyengitette.
Talán álmos is volt, mert alighogy ledőlt a hotel divánjára: elaludt. Késő éjjel ébresztette fel a
szobalány. Express levelet hoztak, alá kell irni.
Otthonról irtak. Talán valami bajuk van a gyermekeknek? Nem volt semmi baj, éppen csak a
kis leányról irtak: «Ujra foga jött... És ezt a levelet küldék ide tegnap, talán fontos.»
22
Csakugyan egy másik levél hullott ki boritékból. A budapesti rendőrség küldte azzal a
megjegyzéssel, hogy az öngyilkos férje asztalán találtatott, neki szól, hát most hozzája
hivatalosan «áttétetik».
Az özvegy feltörte a levél pecsétjét és még álmos szemekkel olvasta a férj utolsó sorait:
«Még tavaly szeptemberben elhatároztam, hogy meghalok, te és a gyerekek nem láttok többet
szükséget. Akárhogyan halok is meg; téged gazdaggá tesz a kötvény (a fiókban). Most
megteszem; pedig jó lett volna élni veled. Hát nem lehet együtt, légy te magad boldog.»
III.
A levél első hatása az volt, hogy azonnal haza kell mennie. Szerencsére - ha kerülő úton is -
rögtönösen útazhatott hazafelé. Egy kissé megnyugodott, a mint újra benn ült a kupéban.
Megszökvén az elől, a kit önmaga keresett fel; mintha könnyített volna valamit bünén.
Ez a nyugodtság alig tartott egy-két óráig. Körülötte a kupéban mindenki aludt, a lámpás
fekete fátyollal volt behúzva. Félelmesen homályos volt a hely, nem tudott itt maradni többé.
Átkéredzkedett egy más szakaszba, a hol egyedül volt és újra olvashatta a levelet.
Kétszer olvasta el, aztán darabokra akarta tépni, de görcsös sirás vett rajta erőt és kiejtette
kezéből az irást.
Csak most értette meg a férj utolsó szavait.
Most előszörre értette meg, hogy miért kellett annak meghalnia.
Megölte magát, hogy ő élhessen. Hónapokig járt-kelt körülötte ezzel a gyilkos gondolattal,
mosolygott, megcsókolta és megtette a mit elhatározott.
Milyen egyszerű férfinak látta. Hányszor haragudott meg rá ízetlenségeiért! Mennyi szemrehányást tett neki a nyomoruság napjaiban. Hányszor gondolt másra.
És épen szeptemberben volt... Akkor már a férj elhatározta magát. Azzal a gondolattal küzködött és ő gyávának és nevetségesnek látta. Örült, hogy ritkán látta. Ideges volt, ha megölelte...
Betegséget szinlelt, és hogy hizelgett neki a háziorvos udvarlása, melyet el is fogadott.
Egész világossággal két érzésre oszlott fel egész lénye. Az egyik érzés: az a sajátságos imádat,
a mely az elhalt férj alakja körül kelt föl benne. A másik: az utálat magával szemben. És ezek
között vergődött az egész úton. Ebből keltek ki gondolatai, ebből támadt föl benne a homályos
vágyakozás: meghalni, elmenni utána.
De nem tudta, hogy fogjon a dologhoz. Azonfelül erős akarata támadt: jóvá tenni a bünt és
imádni, a kit meg nem ismert. A mint tehetetlenül gondolkodott a módokon, még sürgetőbb
lett ez a szükség.
Őrületes eszméi támadtak: felásni a holtat és visszasirni az életbe. Kiégetni fejéből a
szégyenletes emléket. Megölni azt a másik embert. Nemcsak azt, a kivel megcsalta a halottat,
hanem azt is, a kit szeretett akkor, midőn még férjét nem ismerte és a kit alig kihült helyére
akart hozni. Elpusztítani mindazt, a ki csak emlékezteti a régi asszonyra!
Belátta, hogy mit sem tehet. Legfeljebb azt hogy feláldozza magát gyermekeiért.
23
IV.
Mindjárt másnap levelet kapott a fővárosból. Tudta kitől jön, föl sem bontotta, visszaküldte. A
látogatók elől bezárkózott. A gyermekeket megverte, ha nevettek:
- Meghalt az apátok, sirjatok! - ezt mondta, kiáltotta, susogta a kicsikék fülébe folyton. Azok
nem tudták megérteni, de lassanként rajtok is erőt vett valami nyomasztó szomoruság; olyan
csendesen voltak mindig, mintha a halott még ott volna a háznál.
A nagyobbikat kivette az iskolából, minek tanuljon. A kisebbet folyton kényesztette egy
darabig, de egyszerre meggyülölte.
Ezután minden házi bajért a kis ártatlan volt a felelős. Ha a nagyobbik valamit eltört, az kapott
ki, a ki még csak most tanult enni. Utoljára a dadájának kellett védelmébe venni az anyja
ellen. Azt elcsapta és úgy maradt a kicsike magára, a testvére czipelgette, ápolgatta néha.
Akkor, ha nem látta az anyja; előtte nem volt szabad, mert mindjárt rákiabált:
- Te, takarodol onnét, megint bepiszkolod magad!
A kis lány végre megunta ezt az elhagyatottságot, látta, hogy mindenkinek terhére van itt; hát
fogta magát és elment. Roppant hamar határozta el magát a kicsi. Alig volt két-három napig
beteg, nagyon könnyű volt meghalnia.
Az özvegy mégis csak megdöbbent, a mikor kiterítve feküdt előtte a vézna kis holttest - az ő
teste-vére, a tulajdon gyermeke. Meg is ölelte hideg tetemét, de aztán otthagyta egy szó, egy
köny nélkül a temetési szolgákra.
Most már lelke egész erejével egyetlen gyermekére bizta magát. Örökösen azzal volt, nem
bocsátotta el maga mellől egy perczre sem. És esténként beszélt neki az apjáról.
Imádattal és úgy, hogy a gyermek nem értette, csak azt vette ki, hogy zokognia kell.
Néha éjszaka is felköltötte:
- Emlékszel-e még apádra? - kérdé ilyenkor. Egyszer azt felelte neki az álmos kis leány:
- Nem...
Másnap aztán egész nap elhalt apjáról beszélt neki. Egy darabig csak arról szólt, hogy milyen
nagy, milyen jó volt az, de valamelyik nap magát kezdte becsmérelni:
- És én rossz voltam! - mondá.
A kis leány ijedten bámult a rossz anyára.
Az özvegy folytatta:
- Megcsaltam.
A gyermek mereven nézett rá, mintha értené, a mit mond. Pedig alig volt hat éves még és erre
a korra is éretlen, satnya.
Nagyon rosszul táplálkoztak mind a ketten. Az asszony nem nyul a véres pénzhez, ugy
határozta, hogy az egy krajczárig leányáé legyen. A holmikat adogatta el lassan-lassan, aztán
vásárolt valami olcsó kötőgépet, azon dolgozott naphosszant egy kereskedő számára.
És ez a sanyargatás egy kissé kibékítette magával. Nyugodt napjai, sőt nyugodt hetei is voltak.
Ilyenkor kiengedte a kis lányt az udvarra is.
Máskor mind a ketten valóságos börtönéletet éltek. Nem járt hozzájok már senki, a szegény
rokonok végkép elmaradtak, látván, hogy nincs préda. Egy asszony-testvére volt az özvegy-
24
nek, az fölkereste néha, de legutoljára, mikor ott volt, pénzt kért. Nem sokat, de mégis annyit,
mely egy darab időre megmentette volna a nyomorúságtól.
- Nekem nem szabad ahhoz a pénzhez nyulnom?
És hiába sirt, könyörgött a testvér, nem nyult hozzá. Félt tőle; az összegről szóló takarékpénztári könyvecskét is elvitte a polgármesteri hivatalba, hogy ne lássa soha.
Csak a lányának emlegette néha:
- Majd te gazdag, nagy kisasszony leszel!
Addig azonban nagyon is szegény volt a kis Mari. Éhes, kopott, elhagyatott. Majd türelmetlen
lett, megunta a várakozást, betegeskedni kezdett.
És az asszony egyedül maradt. Nem volt többé senkije, a kivel a halottról beszéljen. A jövendő
gazdag, nagy kisasszony a hogy elhagyta, vége volt annak a reménységnek is, hogy még jóvá
tehet valamit.
El volt zárva előle minden út, hát megadta magát, nem törődött többé semmivel. A polgármester hivatalosan megkérdezte, mi legyen hát most a pénzzel, hogy a kicsike is meghalt.
«Akármi», - azt felelte az asszony és gépiesen irta alá az okmányt, melyet e kijelentésére eléje
terjesztettek a városi urak. Beleegyezett hogy kórházat építsenek a pénzből; «jó lesz», azt
mondta és nem törődött vele mit sem.
Elüldögélt otthon, néha beszélgetett a szomszédokkal és lassankint eladogatott mindent. Végre
koldulni kezdett...
V.
Reggel volt, a mikorra a vén ember kifogyott a beszédből. «Nó» mondá végül «már most mit
ér neki!»
Aztán egyet imádkozott és kinyitotta az alaktáblákat, kitárta az ajtót a hitközségi embereknek.
Az udvarban még csak most fürészelték a koporsót az egyletbeli szolgák. A mint összerótták a
gyalulatlan deszkákat: nagy kiváncsisággal nézték az utczáról bekerült keresztyén gyermekek.
A temetés népe közül nem volt még itt senki, csak egymagam járkáltam az udvar száraz bokrai
között. Kerestem valamit, a mi foglalkoztasson. Bámultam a fák ágainak növését, a
szemelgető verebeket a granarium előtt. Aztán kimentem az utczára megnézni, jön-e kocsi?
Az utcza kihalt volt, alig járt erre egy-két ember. De a falhoz támaszkodva már ott állott egy
szegény asszony. Köszöntött és kérdezte, mikor lesz a temetés.

0 Megjegyzések